Του Γιώργου Αδαμίδη* Στις 13.12.2017 η ημερομηνία λήξης τ ης τρίτης (και τελευταίας) περιόδου υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σημειώνεται ότι μετά από αυτή την προθεσμία ΔΕΝ θα υπάρξει άλλη περίοδος υποβολής προτάσεων. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) Νέες ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μια νέα Πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 αναφέρεται σε παρεμβάσεις Δήμων για αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιριακού αποθέματός τους. Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους. Παραδείγματα μπορούν να είναι: Βιομηχανικά κτίρια, Στεγασμένες Αγορές, Αποθήκες, Στεγασμένες Στοές, Δημοτικά Λουτρά, Δημοτικά Σφαγεία, Στρατιωτικές  Εγκαταστάσεις, Δικαστικά Μέγαρα, Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 50.000.000€ και κάθε πρόταση μπορεί να αγγίζει τα 2.500.000€ με ποσοστό επιδότησης που ποικίλει ανάλογα με την ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Του Γιώργου Αδαμίδη* Προϋπολογισμός της Δράσης 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας. Χρονοδιάγραμμα δράσης Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή από 7/11/2017 και η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018 . Δικαιούχοι της Δράσης ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Του Γιώργου Αδαμίδη* Ξεκινά από σήμερα 08/11/2017 με ημερομηνία λήξης 13.12.2017, η τρίτη περίοδος υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σημειώνεται ότι μετά από αυτή την προθεσμία ΔΕΝ θα υπάρξει άλλη περίοδος υποβολής προτάσεων. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπενθυμίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων της 2ης περιόδου υποβολών  στη δράση: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) λήγει στις  11.10.2017.  Δικαιούχοι της δράσης είναι: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ  ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος ( το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995 ).   Μπορούν να συμμετέχουν: ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Του Γιώργου Αδαμίδη* Ξεκινά από σήμερα 6/9/2017 με ημερομηνία λήξης 11.10.2017 η δεύτερη περίοδος υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)  και  Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%) καθώς επίσης και ισόποσα σε όλες τις περιόδους ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξεκινούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» , του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.  Συγκεκριμένα από την Τρίτη 8/8/2017 έως και την Πέμπτη 10/8/2017 θα είναι διαθέσιμο το Test Καταλληλότητας για την επιλογή των τελικών αξιολογητών  που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Α.Π.: 6191/1883/A2 / 21-10-2016 Υπουργική Απόφαση. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Τest,  θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση της δυνατότητας αξιολόγησης προτάσεων από τους επιτυχόντες αξιολογητές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξεκίνησε από την Δευτέρα 31/07/2017 η αξιολόγηση των αιτήσεων των επενδυτικών έργων στα δύο πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης α) στις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και β) στην «Γενική Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι αξιολογήσεις γίνονται σε δύο φάσεις καταρχήν όσον αφορά τον έλεγχο πληρότητας και σε επόμενο στάδιο στον έλεγχο νομιμότητας και την τελική βαθμολόγηση με συγκεκριμένα κριτήρια. Επιφορτισμένοι με την ευθύνη των ελέγχων πληρότητας, νομιμότητας και βαθμολόγησης, είναι οι αξιολογητές- μέλη του Εθνικού  Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), ένας εκ των οποίων είναι και ο υπογράφων του άρθρου. Γεώργιος Αδαμίδης Οικονομολόγος, MSc.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη  πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.   Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)  και  Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).   Δικαιούχοι της δράσης είναι: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ  ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύμφωνα με σημερινή (Α.Π. 2611/972/Α2/ 6-6-2017) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγκεκριμένα η Απόφαση αυξάνει τον Προϋπολογισμό της Δράσης από 50 εκ. ευρώ σε 75 εκ ευρώ.   Επίσης με την εν λόγω Απόφαση δίνονται διευκρινήσεις και: ως προς την εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης και της χρήσης του Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account), ως προς την προσαρμογή των ποσοστών υλοποίησης του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου, ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανακοίνωσε την  παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 της προθεσμίας ολοκλήρωσης του 50% των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011 και η οποία έληγε στις 30 Ιουνίου 2017. Με την παράταση αυτή δίνεται η δυνατότητα της ρύθμισης για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου καθώς και του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και εν τέλει της ομαλής ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προκηρύχθηκε η μία από τις τρεις δράσεις του Προγράμματος για την Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων. Πρόκειται για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό γεωργικό προϊόν» συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις της οποίας ξεκινούν στις 16 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 18 Αυγούστου. Η Δράση 4.2.2 που αφορά τη Μεταποίηση σε μη γεωργικό προϊόν (ζυθοποιίες, αποστάγματα, εκκοκκιστήρια κ.λπ.) ύψους 30 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθεί ξεχωριστά μέσα στις επόμενες μέρες. Σχετικά με την τρίτη δράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», σύμφωνα με την προκήρυξη, αποφασίστηκε ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ