Του Γιώργου Αδαμίδη*   Προκηρύχθηκε από την Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.) το τοπικό πρόγραμμα Leader που απευθύνεται σε επενδύσεις ειδικά χωροθετημένες σε όλο το Νομό Ημαθίας εκτός από τα αστικά κέντρα  Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, εταιρίες, κλπ) για ίδρυση νέων ή για επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται είναι ενδεικτικά: η αξιοποίηση της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής μέσω επενδύσεων μεταποίησης‐ τυποποίησης και εμπορίας (κονσερβοποιία,  χυμοποιεία, αποξηραντήρια, παραγωγή μαρμελάδων-γλυκών κλπ), αγροτουριστικές δράσεις (ξενώνες, χώροι εστίασης), εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού (πεζοπορία, mountain ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην Προκήρυξη της δράσης: « Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού » που αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και που μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. προχώρησε στην προδημοσίευση του σχεδίου της  1ης Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ιδιωτικού χαρακτήρα του Προγράμματος LEADER/CLLD της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): Αναπτυξιακή Ημαθίας (AN.HMA.) A.E. Η οριστική πρόσκληση με τα κείμενα και παραρτήματα που τη συνοδεύουν, θα ανακοινωθεί σε επόμενο διάστημα , μετά την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε. και την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα Π.Σ.Κ.Ε.   Το γραφείο μας αναλαμβάνει: αναλυτική ενημέρωση, προετοιμασία φακέλων, υποβολή προτάσεων και πλήρη διαχείριση κατά την διάρκεια της ένταξης και της υλοποίησης των έργων, μέχρι ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Του Γιώργου Αδαμίδη*   Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομίας &  Ανάπτυξης. Πρόκειται για την Δράση:  «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: - στο λιανικό εμπόριο - στην παροχή υπηρεσιών εστίασης - την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης– κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Προϋπολογισμός της Δράσης 60 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Του Γιώργου Αδαμίδη*   Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομίας &  Ανάπτυξης. Πρόκειται για την Δράση: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.   Προϋπολογισμός της Δράσης 400 εκατ. ευρώ   για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία – 2 Οκτωβρίου 2018- για την υποβολή των Προτάσεων χρηματοδότησης στα δύο (2) προγράμματα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της επένδυσης στις νέες τεχνολογίες, το Ψηφιακό Βήμα και το Ψηφιακό Άλμα. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη αναφορά σε αυτά τα δύο προγράμματα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ.  Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 την πρώτη (1η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η βασικότερη τροποποίηση αφορά την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2018. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αναφορικά με το κριτήριο αξιολόγησης της ύπαρξης διαθεσίμων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η περίοδος του μέσου υπόλοιπου του τρίμηνου μπορεί να ξεκινά από 1 Ιουλίου και να ολοκληρώνεται έως 30 Σεπτεμβρίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρήσεις, ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Του Γιώργου Αδαμίδη* Τρία νέα προγράμματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας την Δευτέρα 4/6/2018. Ειδικότερα τα προγράμματα αυτά είναι τα παρακάτω: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 150 εκατ. ευρώ.  Δικαιούχοι : Μεσαίες επιχειρήσεις που α) έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και β) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV του προγράμματος. Μεσαία επιχειρήσεις είναι: είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων όλων των Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση « Νεοφυής Επιχειρηματικότητα » του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». Σε σύνολο πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (5.626) υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση, εντάσσονται δύο χιλιάδες εξακόσια επτά (2.607) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 146.524.015,91 € κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά. Επισημαίνεται  ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Του Γιώργου Αδαμίδη* Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δίνεται Παράταση της ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αρχική προκήρυξη του Προγράμματος που συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω: Προϋπολογισμός της Δράσης 120 εκατ. ευρώ για το ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  σήμερα 24/02/2018 η αξιολόγηση της Δράσης του ΕΣΠΑ 2014-2020: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β’ Κύκλος», η οποία ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες την Πέμπτη 22/02/2018. Αναμένεται λοιπόν η ανακοίνωση από το Υπουργείο, των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων, η αποστολή από τους δικαιούχους του φυσικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Προγράμματος και εν τέλει η έναρξη της υλοποίησης των ενταγμένων έργων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώθηκε η βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών υποβολών που αφορά στην Δεύτερη και Τρίτη περίοδο (Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2017) με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης (εισόδημα, χρόνος ανεργίας, συνάφεια μισθωτής εργασίας με το πτυχίο, χρόνος έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας). Οι αιτήσεις της περιόδου Οκτωβρίου 2017 αφορούσαν συνολικά δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (2.084) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 52.436.593,37 € και της περιόδου Δεκεμβρίου 2017 τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών (4.343) επιχειρηματικά σχέδια, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 109.437.607,20 €. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies