Χρηματοοικονομική διαχείριση

  • Υποστήριξη φορέων σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης έργου Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Ν. 3389/2005
  • Μελέτες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
  • Αξιολόγηση επενδύσεων
  • Αναλύσεις κόστους - οφέλους