Επιχορηγήσεις & επιδοτούμενα προγράμματα

  • Προετοιμασία φακέλου και υποβολή προτάσεων ιδιωτικών και δημόσιων έργων για ένταξη σε αναπτυξιακά εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Επίβλεψη και Διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων έργων ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ)
  • Εκπόνηση μελετών για ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων στον εθνικό Επενδυτικό Νόμο