ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ. ΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Με σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ενημερώνει για την επικείμενη προκήρυξη τριών νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση της Μεταποίησης από το νέο ΕΣΠΑ μέσα στο φθινόπωρο του 2016. Ένα εκ των τριών προγραμμάτων είναι η «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» που αφορά τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων για επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταποίησης, δηλαδή την συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία Βιομηχανικών Περιοχών, Επιχειρηματικών Πάρκων και υποδομών Logistics με συνολικό Προϋπολογισμό 40 εκ ευρώ και διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου 24 μήνες, με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών- βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες.

Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες του προγράμματος αφορούν ενδεικτικά:

Στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, μελετών και σχεδίων υποδομών, πράξεων εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται), κατασκευή έργων υποδομής και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, δαπάνες για ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων, δαπάνες στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής παρακολούθησης, έλεγχο διαχείρισης των υποδομών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής, δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων των επιχειρηματικών πάρκων και δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά, δαπάνες δημιουργίας marketplace για προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ, δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών και σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες, δαπάνη κτίσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 του Ν.3982/2011, δηλαδή Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μπορούν να συμμετέχουν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ή κοινοπραξίες αυτών, αυτοτελώς ή ως μέλη ενώσεών τους, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σύνδεσμοι αυτών, δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών, το Ελληνικό Δημόσιο και τα επιμελητήρια (ως Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). Σε κάθε περίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ μπορεί να μετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστημένες μέσα στην έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Η Νάουσα.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (ΦΕΚ 289/Α.Α.Π.Θ./23-7-2010), υφίσταται περιοχή υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Π.Δ. 2- περιοχή Στενημάχου) έκτασης 302 Ha, εντός της οποίας προβλέπεται μία ζώνη οργανωμένης υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων όπου εντάσσονται οι υφιστάμενες μονάδες καθώς και ορισμένες αδόμητες εκτάσεις ώστε να υπάρξει ικανή χωρητικότητα για την ανάπτυξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων περιφερειακής εμβέλειας. Τμήμα της ζώνης ή το σύνολό της μπορεί να πολεοδομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/15−12−97 (ΦΕΚ 254Α): «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις».

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό το θεσμικό πλαίσιο για την χωροθέτηση επιχειρηματικού πάρκου, με όποια μορφή επιλεγεί, στην εν λόγω περιοχή υπάρχει. Απομένει η βούληση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας (φορείς επιχειρηματικότητας, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ) η οποία συνεπικουρούμενη από την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ ή/και Β’ βαθμού, τις τράπεζες, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, για την δημιουργία μιας Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία θα μπορέσει να προχωρήσει (μέσω της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ) στην δημιουργία μιας σύγχρονης υποδομής με την εγκατάσταση ενός επιχειρηματικού Πάρκου υψηλών προδιαγραφών. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία πολλά: ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και προστασία του περιβάλλοντος, προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, βελτίωση των υποδομών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον της ανωτέρω περιοχής. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις ακόμη περισσότερα: πολεοδομικά στους όρους δόμησης (συντελεστή, κάλυψη, ύψος, εμβαδόν), φορολογικά κίνητρα (με ειδικές φορολογικές απαλλαγές, συμβολαιογραφικά κλπ), χρηματοδοτικά κίνητρα (μέσω του εκάστοτε επενδυτικού- αναπτυξιακού νόμου), που εν τέλει οδηγούν συνολικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός του επιχειρηματικού πάρκου.

Παρουσιάζεται λοιπόν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή της Νάουσας. Εναπόκειται πλέον η προώθηση του θέματος από τους τοπικούς φορείς, με ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών, ώστε να δημιουργηθεί στην περιοχή ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο με όλα τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτό.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies