Εποπτεία των διαδικασιών της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν. 3852/2010) στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πέρασε σε μια νέα φάση. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που επέφερε αυτός ο νόμος ήταν μεγάλες και σε σύντομο χρονικό ορίζοντα θα έπρεπε να προχωρήσουν μια σειρά από ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα διοίκησης. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή του νέου Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας την κρίσιμη χρονιά του 2011 έδωσε μάχη με τον χρόνο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Προγράμματος. Ειδικότερα παρουσιάζονται παρακάτω όλες οι ενέργειες και δράσεις που υλοποιήθηκαν το διάστημα εκείνο.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ-  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

  

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ/ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 

 1. Ορκωμοσία Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων (Πρακτικό Ορκωμοσίας 8619 /26-12-2010).
 2. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Απ. Δημ. Συμβουλίου 1/2011).
 3. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Απ. Δημ. Συμβουλίου 2/2011).
 4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας ζωής (Απ. Δημ. Συμβουλίου 3/2011).
 5. Εκλογή Προεδρείων Δημοτικών Κοινοτήτων Κοπανού & Νάουσας (Αποφάσεις Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων 1/2011 και 1/2011).
 6. Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (Απ. Δημάρχου 302/5-1-11).
 7. Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής (Απ. Δημάρχου 803/13-1-2011).
 8. Σύσταση τεσσάρων Επιτροπών (Οικονομικών, Διοικητικών, Νομικών, Τεχνικών ζητημάτων) για την παρακολούθηση της ομαλής προσαρμογής στην διοικητική μεταρρύθμιση.
 9. Ορισμός επιτροπών του Δήμου Νάουσας (προμηθειών, κτηματολογίου κλπ).
 10. Προκήρυξη Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (Απ. Δημάρχου 2700/04-02-2011).
 11. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας» και μεταφορά των τομέων αρμοδιοτήτων του στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Νάουσας (ΦΕΚ, Β’, 1042/27-5-2011).
 12. Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Κολυμβητήριο Ειρηνούπολης» και μεταφορά των τομέων αρμοδιοτήτων του στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Νάουσας (ΦΕΚ, Β’, 1082/1-6-2011)
 13. Συγχώνευση σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση υπό την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» των Κοινωφελών Επιχειρήσεων «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας», «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ανθεμίων», «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ειρηνούπολης» (ΦΕΚ, Β’ 961/24-5-2011).
 14. Διάσπαση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Ανθεμίων, Δοβρά και Ειρηνούπολης Νομού Ημαθίας και ενσωμάτωση αντίστοιχων τμημάτων της στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥΑΝ) - (ΦΕΚ, Β’ 961/ 24-5-2011).
 15. Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νάουσας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ, Β’, 982/25-5-2011).
 16. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Απ. Δημ. Συμβουλίου 13 /2011).
 17. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Απ. Δημ. Συμβουλίου 14 /2011).
 18. Ορισμός μελών Δ.Σ. «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» (Απ. Δημ. Συμβουλίου 61 /2011).
 19. Ορισμός μελών Δ.Σ. εταιρίας: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΡΜΙΟΥ- 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Απ. Δημ. Συμβουλίου 62 /2011).
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (Απ. Δημ. Συμβουλίου 124 /2011).
 21. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Απ. Δημ. Συμβουλίου 125 /2011).
 22. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ, Β’, 1707/01-08-2011).
 23. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ, Β’, 1707/01-08-2011).
 24. Συγκρότηση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων (Απ. Δημ. Συμβουλίου 130 /2011).
 25. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ Α.Ε.» (Απ. Δημ. Συμβουλίου 203 /2011).
 26. Έγκριση Κανονισμού διαχείρισης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ Α.Ε.» (Απ. Δημ. Συμβουλίου 204 /2011).
 27. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΝ (Απ. Δημ. Συμβουλίου 295/2011).
 28. Έγκριση όλων των κανονισμών (Εσωτερικής Υπηρεσίας, προσωπικού, διαχείρισης κλπ) της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (Απ. Δημ. Συμβουλίου 300,301,302,303 /2011).

 

 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.       Επιτυχής μετάπτωση των τριών πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων των τριών παλαιών Δήμων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. του νέου δήμου.

2.       Έναρξη κεντρικού Πρωτοκόλλου του νέου Δήμου με αρίθμηση από το 1.

3.       Συνένωση των βάσεων δεδομένων των δημοτολογίων και του μητρώου αρρένων και ενιαία επαναρίθμηση.

4.       Σύσταση μικτής επιτροπής στελεχών της Περιφέρειας και του Δήμου Νάουσας για την παράδοση- παραλαβή των αρχείων και του εξοπλισμού των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της παλαιάς Νομαρχίας που περιέρχονται στον Δήμο (Α.Π. 40/12-1-2011 Κοινή Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. & Δημάρχου Νάουσας).

5.       Μέριμνα για την στέγαση των μεταφερόμενων υπηρεσιών από την πρώην Ν.Α. Ημαθίας.

6.       Αίτημα προς τον Δήμο Βέροιας για παροχή διοικητικής υποστήριξης για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στον Δήμο Νάουσας.

7.       Προμήθεια σφραγίδων του Δήμου.

8.       Ανάρτηση πινακίδων στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων με την ονομασία του νέου δήμου.

9.       Ολοκλήρωση των εργασιών για την προσαρμογή της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

10.   Συνέχιση των Κοινωνικών Προγραμμάτων και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Νάουσας, Ανθεμίων, Ειρηνούπολης).

11.   Απόσυρση αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού.

12.   Μεταφορά των οχημάτων- μηχανημάτων του παλαιού δήμου Ανθεμίων στον όρχο του δήμου και έναρξη συντήρησης ΟΛΩΝ των οχημάτων (Ανθεμίων & Ειρηνούπολης) και τακτοποίησή τους (ασφάλιστρα, ΚΤΕΟ κλπ).

13.   Έκδοση Απόφασης για την συγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Απ. Δημάρχου 5851/2011).

14.   Συγκρότηση ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Νάουσας (Απ. Δημάρχου 9151/2011).

15.   Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ, Β’, 2018/09-09-2011).

16.   Έγκριση μεταφοράς των Κ.Ε.Π. Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμίων και Ειρηνούπολης σε ιδιόκτητο χώρο στις έδρες των Ενοτήτων (Α.Π. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/92/5707/ 18-4-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Κ.Ε.Π. του ΥΠΕΔΑΗΔ).

17.   Ανανέωση της πιστοποίησης υπηρεσιών του νέου διευρυμένου Δήμου Νάουσας κατά ISO 9001:2008 για τα επόμενα τρία (3) έτη (μετά από έλεγχο από Επιτροπή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στις 9 Ιουνίου 2011).

18.   Ανανέωση του Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου του νέου διευρυμένου Δήμου Νάουσας για να μπορεί να υλοποιεί έργα του Ε.Σ.Π.Α. (Αρ. Π.ρ 3622/ 28-06-2011) από την  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

19.   Τακτοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς των μαθητών με τις αστικές συγκοινωνίες.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20.   Έκδοση διαπιστωτικής πράξης Δημάρχου για την κατάταξη του προσωπικού και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 291, Β’, 22/2/2011).

21.   Τοποθέτηση προσωπικού ειδικών θέσεων (Απ. Δημάρχου 1037/2011).

22.   Ορισμός υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και διάθεση εξοπλισμένου χώρου για τις συνεδριάσεις των συμβουλίων (Απ. Δημάρχου 1731/2011).

23.   Ορισμός υπαλλήλου για την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των δημοτικών παρατάξεων καθώς και διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου (Απ. Δημάρχου 8692/2011).

24.   Ορισμός υπαλλήλων εξυπηρέτησης του γραφείου αλλοδαπών και ορισμός κεντρικού σημείου επαφής (Απ. Δημάρχου 1328/2011).

25.   Ορισμός υπαλλήλων εξυπηρέτησης του γραφείου ληξιαρχείου (ΦΕΚ, Β’ 690/29-4-2011).

26.   Ορισμός υπαλλήλων εξυπηρέτησης της Ταμειακής υπηρεσίας (Ταμίας, διαχειριστές, εισπράκτορες) (Απ. Δημάρχου 57 /2011).

27.   Ολοκλήρωση διαδικασίας μεταφοράς των καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας στον Δήμο.

28.   Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση από τα υπηρεσιακά στελέχη.

29.   Δημιουργία φακέλων υπαλλήλων που εθελοντικά μετατάχθηκαν από την Ν.Α. Ημαθίας.

30.   Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2011 (Απ. Δημ. Συμβουλίου 229 /2011).

31.   Τοποθέτηση προσωπικού και ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ. (Απ. Δημάρχου 15286 /2011).

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

32.   Ορισμός στελεχών και πιστοποίησή τους για την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών, στοιχείων, αριθμοδεικτών και την αποστολή μηνιαίων καταστάσεων στο ΥΠΕΣΑΗΔ (στατιστικοί ανταποκριτές).

33.   Ορισμός στελεχών και πιστοποίησή τους για την 2η φάση του έργου της απογραφής μισθοδοτούμενων από το ελληνικό δημόσιο.

34.   Σύσταση Επιτροπής Απογραφής περιουσιακών στοιχείων, διαθεσίμων και υποχρεώσεων των τριών Ενοτήτων και έναρξη λειτουργίας της με συγκέντρωση στοιχείων (ολοκλήρωση απογραφής έως 28/02/2011) - (Απ. Δημάρχου 1127/17-01-2011).

35.   Έκδοση νέου Α.Φ.Μ. (998841450- ΔΟΥ Νάουσας).

36.   Πρόσκληση ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2010.

37.   Πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής χρηματικών διαθεσίμων, κλπ των τριών δήμων (25-01-2011).

38.   Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Απ. Οικονομικής Επιτροπής 17 /2011).

39.   Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό του ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων (Απ. Δημ. Συμβουλίου 39 /2011).

40.   Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων 2011 Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων από την Οικονομική Υπηρεσία.

41.   Ψήφιση του νέου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 (Απ. Δημ. Συμβουλίου 120/2011).

42.   Ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2012 (Απ. Δημ. Συμβουλίου 517/2011).

43.   Ολοκλήρωση της Απογραφής περιουσιακών στοιχείων, διαθεσίμων και υποχρεώσεων των τριών Ενοτήτων και ψήφιση Ισολογισμού Έναρξης νέου Δήμου (Απ. Δημ. Συμβουλίου 161/2011).

44.   Έγκριση Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Νάουσας 2011 (Απ. Δημ. Συμβουλίου 161/2011).

45.   Σύνταξη και ψήφιση πιστώσεων του Προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2011 του ενιαίου Δήμου (δωδεκατημόρια των προϋπολογισμών των τριών παλαιών δήμων) (Απ. Οικονομικής Επιτροπής 5 /2011).

46.   Ψήφιση του νέου Προϋπολογισμού έτους 2011 (Απ. Δημ. Συμβουλίου 162/2011).

47.   Ψήφιση του νέου Προϋπολογισμού έτους 2012 (Απ. Δημ. Συμβουλίου 578 /2011).

48.   Κατάρτιση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων- εξόδων 2011.

 

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies