Συντονισμός της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Δήμου Νάουσας για τα έτη: 2008-2010 και 2011-2014

Σύμφωνα με τον νόμο οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. Επίσης σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ πρέπει να στηρίζεται αφενός στη θεωρία του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού (επιστήμη της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης) και αφ΄ ετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών (επιστήμη της δημόσιας διοίκησης).

Αυτή την φιλοσοφία ακολούθησε και η σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Δήμου Νάουσας (τόσο το 2008 όσο και το 2011) και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Β) Η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Α) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 

 1. Αποστολή

Αποστολή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας είναι ο προγραμματισμός, η διαχείριση και ο έλεγχος του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν τον τοπικό κοινωνικό και οικονομικό ιστό, με την προσφορά δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών για όλους, με γνώμονα την ανάπτυξη σε κάθε διάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, η οποία θα στηρίζεται στην αειφορία, στη συμμετοχή όλων, στις ευρύτερες συνεργασίες, στον ρεαλισμό και στη μεθοδικότητα.

Έτσι λοιπόν προκύπτει η βασική στόχευση του Δήμου Νάουσας που είναι: Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του νέου Δήμου Νάουσας (Ανθέμια, Ειρηνούπολη, Νάουσα) με έμφαση στην ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μια ανάπτυξη που να έχει ως επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ.

 

 1. Όραμα

Ο Δήμος Νάουσας αναγνωρίζοντας ότι η αποστολή του είναι πολύπλευρη και σημαντική, έχει απόλυτα ξεκάθαρο όραμα τόσο ως προς την οικονομική ανάπτυξη, την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, την δική του εσωτερική δομή και λειτουργία αλλά και ειδικότερα στην εξωστρέφεια και τις συνεργασίες του Δήμου όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα:

 

Α. Οικονομία

Βασικός παράγοντας στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, είναι η  ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη και των τριών τομέων οικονομικής δράσης (γεωργία- κτηνοτροφία, μεταποίηση, τουρισμός- προσφορά υπηρεσιών), με γνώμονα την συνεργασία και την πρόοδο.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική επιλογή επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες ενίσχυσης:

 • της ανταγωνιστικότητας,
 • της εξωστρέφειας, και
 • της κοινωνικής συνοχής.

 

Β. Κοινωνικός ιστός

Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσα από έργα υποδομής αλλά και λοιπές παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, η οποία θέτει ως επίκεντρο τον άνθρωπο ως συνολική και πολύπλευρη προσωπικότητα και όχι μόνο ως οικονομικό υποκείμενο.

 

Γ. Εσωτερική ανάπτυξη

Η δημιουργία ενός Δήμου ο οποίος θα εμφορείται από τις αρχές της μεθοδικότητας, της αξιοπιστίας και της ταχύτητας ανταπόκρισης, και θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους δημότες του, στηριγμένος στην αποτελεσματική εσωτερική του δομή, στο εξειδικευμένο και συνεχώς αναπτυσσόμενο ανθρώπινο δυναμικό, στις πολύπλευρες συνεργασίες με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς και στη χρήση των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

 

Δ. Συνεργασίες για την Ανάπτυξη

Η Νάουσα δεν είναι πια μια πόλη απομονωμένη. Η δημιουργία του μεγάλου Δήμου που προέκυψε από την εφαρμογή του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», δημιούργησε τις συνθήκες για ευρύτερες συνεργασίες σε επίπεδο Νομού Ημαθίας, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο όπως για παράδειγμα μέσα από την συνεργασία των δήμων του Βερμίου που έφερε ως αποτέλεσμα την Υπουργική Απόφαση για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) «ΒΕΡΜΙΟΝ» ύψους προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ, αλλά και με τη δημιουργία της Ενδοπεριφερειακής- Διαδημοτικής Συνεργασίας: «ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά, πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη. Η Νάουσα λοιπόν μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τις επόμενες δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή.

 

 1. Κατευθυντήριες Γραμμές

Επίκεντρο του σχεδιασμού σε κάθε περίπτωση είναι ο άνθρωπος, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθεί ολόκληρη η διαδικασία προγραμματισμού δράσης, είναι:

 1. Η συμμετοχή όλων.
 2. Η αναζήτηση συνεργασιών τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα.
 3. Η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασμός στις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 4. Η υποκίνηση και στήριξη της επιχειρηματικής δράσης των κατοίκων.
 5. Ο σεβασμός στις ανάγκες του τοπικού κοινωνικού ιστού.
 6. Η μεθοδικότητα, ο ρεαλισμός και ο σεβασμός στις αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού.
 7. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των σύγχρονων εφαρμογών επικοινωνιών.

 

4 Άξονες Προτεραιότητας

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Νάουσας είναι τέσσερις (4), και εξυπηρετούν στο σύνολο τους την υλοποίηση του οράματος που έχει αναπτυχθεί παραπάνω. Συγκεκριμένα:

1ος Άξονας

Οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης

2ος Άξονας

Ποιότητα ζωής- Υποδομές

3ος Άξονας

Περιβάλλον- Πράσινη Ανάπτυξη και Πολιτισμός

4ος Άξονας

Αναβάθμιση των διοικητικών ικανοτήτων του Δήμου

 

Β) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Α.Π. 5694/03-02-2011 (Φ.Ε.Κ. Β’/382/11-03-2011) η οποία τροποποιεί την με Α.Π. 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση σχετική με το: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (Φ.Ε.Κ. Β΄/534/13-04-2007) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 9 αναφέρεται: «Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.».

 

Α) Εισαγωγικά

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σύμφωνα με:

 1. Τα άρθρα 62, 63, 76, 86, 266, 267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/07-06-2010).
 2. Το άρθρο 18 παρ. 19 εδάφ. (κα’) του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’/138/09-08-2011).
 3. Το άρθρο 12 παρ. 6 εδάφ. (ε’) του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/215/30-09-2011).
 4. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Α.Π. 5694/03-02-2011 (Φ.Ε.Κ. Β’/382/11-03-2011) η οποία τροποποιεί την με Α.Π. 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση σχετική με το: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (Φ.Ε.Κ. Β΄/534/13-04-2007).
 5. Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/213/29-09-2011) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (Φ.Ε.Κ.- 221/Α’) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του τριετούς (3) Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από τον Νόμο.

 

Β) Στρατηγικός  Σχεδιασμός (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος)

 • Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Νάουσας συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου προς την Εκτελεστική Επιτροπή και συνέταξε σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου το οποίο υπέβαλλε στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή με την Αρ. Απόφασης 14 /1-11-2011 εισηγήθηκε το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Γ) Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου στην εκπόνηση του Ε.Π.

 • Με το Αρ. Πρ. 19061/04-07-2011 έγγραφο του Δημάρχου Νάουσας ζητήθηκαν από τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι απόψεις- προτάσεις τους (με σειρά προτεραιότητας) για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νάουσας.
 • Με το Αρ. Πρ. 23957/29-08-2011 έγγραφο του Δημάρχου Νάουσας ζητήθηκαν από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την περιγραφή, αποτύπωση και αξιολόγηση των δομών τους τόσο για το εξωτερικό περιβάλλον όσο και για την οργάνωση και λειτουργία τους (εσωτερικό περιβάλλον).
 • Με το Αρ. Πρ. 24603/02-09-2011 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ζητήθηκαν οι απόψεις- προτάσεις (με σειρά προτεραιότητας) των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Το γραφείο Προγραμματισμού συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει, σε όλα τα στάδια, την εκπόνηση του Προγράμματος.

 

Δ) Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης

 • Το εγκεκριμένο, με την Αριθμό Απόφασης 486 /7-11-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου (Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος) ετέθη προς συζήτηση και γνωμοδότηση στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 16/11/2011 κατόπιν της Α.Π. 31036 /3-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της, όπου προσκλήθηκαν και παραγωγικοί, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης.
 • Παράλληλα το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, από 8/11/2011 έως 25/11/2011 (έγγραφο με Αρ. Πρ. 31440 /8-11-2011 του Δημάρχου Νάουσας προς το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων για δημοσιοποίηση του Σχεδίου στο site του Δήμου) με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Με το Αρ. Πρ. 32029/14-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ζητήθηκαν οι απόψεις- προτάσεις (με σειρά προτεραιότητας) των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας.
 • Με το Αρ. Πρ. 32030/14-11-2011 Έγγραφο Δημάρχου Νάουσας ζητήθηκαν από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας προτάσεις για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Ε) Κατάρτιση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 • Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Νάουσας συγκέντρωσε τις προτάσεις από τη Διαβούλευση, συνέταξε σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος και το υπέβαλλε στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή με την Αρ. Απόφασης 15 /23-11-2011 εισηγήθηκε το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

 

ΣΤ) Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μετά από τον έλεγχο νομιμότητας καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies