Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π.Κ.Σ.Α.

Στην κατηγορία των αστικών κέντρων που αντιμετωπίζουν γενικευμένη οικονομική κρίση λόγω της έντονης αποβιομηχάνισης, ανήκει και ο Δήμος Νάουσας, για τον οποίο σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε το Π.Κ.Σ.Α. Η κρίση της αποβιομηχάνισης εκφράζεται μέσα από την παύση λειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, των σημαντικών απωλειών σε θέσεις εργασίας, της ανακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της σημαντικής μείωσης της συμμετοχής του δευτερογενή τομέα στη διαμόρφωση του προϊόντος και της απασχόλησης.

Η ανάγκη ένταξης σε ένα σχέδιο ανάπτυξης τύπου Π.Κ.Σ.Α. έγκειται στην αξιοποίηση της υφιστάμενης φυσικής και ανθρωπογενούς εγκατεστημένης ισχύος. Ο Δήμος Νάουσας έχει ανάγκη από μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη παρέμβαση για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της περιοχής, που θα έχει ως αιχμή την υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων, την μόχλευση των ιδιωτικών πόρων και τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων. 

Για την εκπόνηση του Π.Κ.Σ.Α. Νάουσας, αρχικά καταγράφηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, από την οποία προέκυψαν τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, ενώ στη συνέχεια εξετάστηκε το νέο αναπτυξιακό τρίπτυχο της ελληνικής στρατηγικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 «ανταγωνιστικότητα – εξωστρέφεια- ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας». Με βάση τα κριτήρια αυτά, και σύμφωνα με την επιλεχθείσα στρατηγική του Π.Κ.Σ.Α., η ανάπτυξη του Δ. Νάουσας θα ακολουθήσει την κοινωνικο-οικονομική διαδικασία της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνδέονται αρμονικά οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντολογικοί στόχοι της τοπικής κοινωνίας σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο. Ο στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος για την περιοχή της Νάουσας μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: «Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Νάουσας και των Δημοτικών της Διαμερισμάτων, με έμφαση στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και στη διαμόρφωση της ταυτότητας της περιοχής, μέσω της αειφόρου αξιοποίησης των ενδογενών της πόρων και της καθιέρωσης νέων μορφών οργάνωσης των οικονομικών της δραστηριοτήτων».

Οι ειδικοί στόχοι που προτείνει το Π.Κ.Σ.Α. για την έξοδο του Δήμου Νάουσας από την αποβιομηχάνιση είναι:

 • 􀂙Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στους τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με παράλληλη αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας.
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν πολλαπλές πηγές εισοδήματος.
 • Αύξηση της προσφοράς τοπικών προϊόντων ποιότητας με παράλληλη προβολή και προώθησή τους σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
 • 􀂙Αύξηση και αναβάθμιση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής.
 • 􀂙Ταχύτερη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού γίγνεσθαι.
 • 􀂙Αποκατάσταση της κλονισμένης ισορροπίας στον κοινωνικό ιστό του Δήμου και αντιστροφή των τάσεων αποκλεισμού.
 • 􀂙Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου.
 • 􀂙Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Για την επίτευξη του οράματος του Π.Κ.Σ.Α. προτάθηκαν παρεμβάσεις ως οι πλέον βέλτιστες και αναγκαίες για την ανάπτυξη της περιοχής, με βάση τα στοιχεία της εντάσεως της αποβιομηχάνισης, την αποδοτικότητα της παρέμβασης σχετικά με το κόστος, τη συμπληρωματικότητα, τη μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και τη λειτουργία του «καταλύτη» των παρεμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές εκφράζονται ως μια συνεκτική αλληλουχία τεσσάρων αξόνων προτεραιότητας, οι οποίοι αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις σε συγκεκριμένα πεδία και παρέχουν τα εχέγγυα για την ανάπτυξη του Δήμου Νάουσας:

 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας & ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας
 2. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος & βελτίωση της ποιότητας ζωής
 3. Ψηφιακή σύγκλιση & αναβάθμιση διοικητικής ικανότητας
 4. Διαχείριση – παρακολούθηση - αξιολόγηση Π.Κ.Σ.Α.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies