ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Νάουσας με συστηματική και μεθοδική δουλειά, αξιοποιώντας το διαθέσιμο τοπικό επιστημονικό δυναμικό, προέβη σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής με βασικούς άξονες του προγράμματος:

1ος Άξονας: Την οριστική παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αστικών απορριμμάτων σε ΧΑΔΑ, μέσω της μεταφοράς και υγειονομικής ταφής τους σε ΧΥΤΑ όμορης περιοχής, δεδομένου ότι αντίστοιχα έργα δεν έχουν υλοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, με παράλληλη αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιοχών από τα απορρίμματα.

2ος Άξονας: Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη μείωση της παραγωγής των αστικών απορριμμάτων και της εκτροπής τους από την ταφή μέσα από την ανάπτυξη τόσο της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή για τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά, μέταλλα/αλουμίνια), όσο και της οικιακής κομποστοποίησης για το ζυμώσιμο κλάσμα (υπολείμματα τροφής και πράσινα απόβλητα κήπου).

Ο πρώτος άξονας του σχεδίου έχει ήδη δρομολογηθεί με μελέτες, έργα και προμήθειες, που ήδη υλοποιεί ο Δήμος και βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο τους πόρους του ΕΣΠΑ. Για τις δράσεις του δευτέρου άξονα, ο Δήμος Νάουσας έχει επίσης προχωρήσει πρώτος στον Νομό Ημαθίας και από τους πρώτους στη χώρα, στην εφαρμογή ενός επιτυχημένου προγράμματος δράσεων ανακύκλωσης ήδη από το έτος 2005. Όσον αφορά τα βιοδιασπώμενα, εκτός του σχεδιασμού εφαρμογής, διαθέτει ωριμότητα για την υλοποίηση των απαιτούμενων προμηθειών εξοπλισμού, καθώς και την ανάπτυξη των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων.

Ειδικότερα:

1ος Άξονας:

 1. ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ «ΠΛΑΚΕΝΙΑΣ». Μια νέα εποχή στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων ξεκίνησε με τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας. Την Τρίτη 13-8-2013, άρχισε η μεταφορά των απορριμμάτων από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπου προσέρχονται τα απορριμματοφόρα τα οποία μεταφέρουν τα αστικά απορρίμματα του διευρυμένου Δήμου (Νάουσα, Ανθέμια, Ειρηνούπολη). Στη συνέχεια, από τη χοάνη του προσωρινού ΣΜΑ γίνεται η μεταφόρτωση των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα απευθείας σε ειδικά φορτηγά-κοντέινερ τα οποία αποθέτουν στον ΧΥΤΑ του ΕΣΔΑ Έδεσσας. 
 2. Έχει κατασκευασθεί (με ίδιους πόρους ~50.000€) από τον Δήμο Νάουσας προσωρινός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη θέση «Πλακένια», προκειμένου να γίνεται η μεταφόρτωση των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα του Δήμου, απευθείας σε ειδικά container για την ασφαλή και οικονομικότερη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Έδεσσας. Για το έργο αυτό μάλιστα, υπέβαλε στο αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΚΜ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για (προσωρινή) αδειοδότηση της λειτουργίας του χώρου, άδεια η οποία εγκρίθηκε (ΑΔΑ: ΒΛΩ87ΛΛ-ΧΘΚ).
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με την υπ’ Αριθμ. Απόφαση 227/23-05-2011 αποφάσισε για την χωροθέτηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην περιοχή «ΣΚΟΡΠΙΟΣ» της Τ.Κ. Μονοσπίτων.
 4. Για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης για την κατασκευή των υποδομών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νάουσας, (του έργου δηλαδή που προβλέπεται από το ΠΕΣΔΑ ΚΜ) στην ΕΥΔ Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ) έχει εκδοθεί η Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) (ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΛ-1ΨΥ) η οποία έχει εκπονηθεί από της ΔΙΑΔΙΜΑ (Κοζάνης) για λογαριασμό του ΕΣΔΑ Ν. Ημαθίας.
 5. Έχει εγκριθεί με την Α.Π. 119254/ 10-5-2012 (ΑΔΑ: Β49Φ0-ΙΦ3) Απόφαση Ένταξης του ΕΠΠΕΡΑΑ  (ΕΣΠΑ) η αποκατάσταση των τριών ΧΑΔΑ του Δήμου μας στις περιοχές: «ΚΟΥΤΙΧΑ», «ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ» και «ΠΛΑΚΕΝΙΑ», έργο Προϋπολογισμού  2.399.985 ΕΥΡΩ.
 6. Έχει εγκριθεί με την Α.Π. 8186/ 16-10-2012 (ΑΔΑ: Β43Ε7ΛΛ-Π1Ω) Απόφαση Ένταξης η πρότασή μας για χρηματοδότηση της κατασκευής του Σ.Μ.Α. Νάουσας και της προμήθειας επιπλέον εξοπλισμού στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ), έργο Προϋπολογισμού  1.595.871,49 ΕΥΡΩ.
 7. Έχει εγκριθεί με την Α.Π. 119080/ 4-5-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΞΑΡ) Απόφαση Ένταξης του ΕΠΠΕΡΑΑ  (ΕΣΠΑ) η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων από τον Δήμο μας  με την αίτηση Α.Π.  30531/27-10-2011, έργο Προϋπολογισμού  1.512.900 ΕΥΡΩ.
 8. Έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ) η Πράξη «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ» με Π/Ϋ 61.500€ (ΑΔΑ: 7Μ7ΑΝ-ΛΟ5) που έχει ως αντικείμενο να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους του Δήμου το οποίο θα βελτιώνει την καθημερινή λειτουργία τους.
 9. Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό εργαλείο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» (ΑΔΑ: 6Χ7346Ψ844-Θ5Α) η προμήθεια ειδικού οχήματος υπηρεσιών καθαριότητας με Π/Ϋ 161.000€ κατόπιν της με Α.Π. 2013-01628/ 20-04-2013 (Αρ. Πρωτοκόλλου Πράσινου Ταμείου) αίτησης του Δήμου Νάουσας.
 10. Έχει εκδοθεί μετά από επανειλημμένα αιτήματα και παρεμβάσεις του Δήμου Νάουσας (Α.Π. 7898/27-03-2012) η Κ.Υ.Α. με Αριθμ. 12278/2012 (ΦΕΚ 1440/ 2-5-2012) για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας.
 11. Έχει εκδοθεί μετά από επανειλημμένα αιτήματα και παρεμβάσεις του Δήμου μας στα αρμόδια υπουργεία ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΣ, η νέα Κ.Υ.Α. με Αριθμ. οικ. 22158/2426 (ΦΕΚ Β’/1266/24-05-2013- «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»), για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας.
 12. Ο Δήμος Νάουσας έχει προχωρήσει σε συνεργασία με εργολάβο για την μεταφορά των απορριμμάτων (υπ’ αριθμ. 183/24-07-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) μέχρι να ολοκληρωθεί η ήδη προγραμματισμένη και εγκεκριμένη από το ΕΣΠΑ προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς των απορριμμάτων, οπότε και ο δήμος θα μπορεί (αφού διαθέτει τρείς χειριστές) να μεταφέρει τα απορρίμματά του με ίδια μέσα.
 13. Ο Δήμος Νάουσας προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες αποκομιδής και να αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλεως Νάουσας εφάρμοσε το μέτρο της νυχτερινής αποκομιδής των απορριμμάτων ήδη από το έτος 2006.

Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω σε Πίνακα ο Π/Ϋ των προαναφερθέντων έργων:
 

α/α

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

1

Κατασκευή προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην «Πλακένια»

50.000,00

2

Αποκατάσταση των τριών ΧΑΔΑ του Δήμου μας στις περιοχές: «ΚΟΥΤΙΧΑ», «ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ» και «ΠΛΑΚΕΝΙΑ»

2.399.985,00

3

Κατασκευή του Σ.Μ.Α. Νάουσας και της προμήθειας εξοπλισμού στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ)

1.595.871,49

4

Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων

1.512.900,00

5

Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων δήμου ηρωικής πόλεως Νάουσας

61.500,00

6

Προμήθεια ειδικού οχήματος υπηρεσιών καθαριότητας

161.000,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

5.781.256,49

2ος Άξονας:

 1. Ο Δήμος Νάουσας είναι από τους πρωτοπόρους στην εφαρμογή της ανακύκλωσης των συσκευασιών πλαστικού, γυαλιού, χαρτιού. Μετά από σχετική ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, ήδη από το 2005 σε συνέδριο στο Αγρίνιο, πρώτος ο Δήμος Νάουσας έλαβε την σχετική Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του προγράμματος Ανακύκλωσης και αμέσως μετά ακολούθησαν οι υπόλοιποι Δήμοι του Νομού, σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑ Ν. Ημαθίας. Μάλιστα σημειώνεται ότι ο Δήμος μας ήταν από τους πρωτοπόρους και σε εθνικό επίπεδο.
 2. Ο Δήμος Νάουσας έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων, σε συνεργασία με το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ/ΕΟΑΝ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της Ανακύκλωσης Συσκευών, μετά από κλήση πολιτών με στόχο την ανακύκλωσή τους.
 3. Έχουν διοργανωθεί ενημερωτικές ημερίδες προς αγρότες και συνεταιρισμούς με θέμα την διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
 4. Έχει υλοποιηθεί (Απρίλιος 2012) ενημερωτική ημερίδα από τον Δήμο μας σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Νάουσας στη Δημοτική Ενότητας Ειρηνούπολης με θέμα την κομποστοποίηση- χουμοποίηση των απορριμμάτων.
 5. Σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Νάουσας έχουν υλοποιηθεί δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων στην ανακύκλωση και χουμοποίηση, με παράλληλες προσπάθειες ενίσχυσης του πνεύματος του εθελοντισμού.

Οι παραπάνω ενέργειες και δράσεις συνηγορούν στην αποφασιστικότητα που έδειξε ο Δήμος Νάουσας και επιβεβαιώνουν ότι οι πρωτοβουλίες του για την οριστική επίλυση του ζητήματος της παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Πλακένια Νάουσας, αλλά και γενικότερα της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων του ήταν οι απαραίτητες δυνατές, γίνονταν μεθοδικά και βασίζονταν σε συγκεκριμένο προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies