ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην Προκήρυξη της δράσης: «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» που αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και που μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής

συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 100.000,00 € έως 600.000,00 €.

Έναρξη υποβολής προτάσεων  12-3-2019

Λήξη υποβολής προτάσεων 14-6-2019

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους είναι έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

1

 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

2

 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

2.1

 

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

 

2.2

 

Μεταφορικά μέσα

· επαγγελματικής χρήσης

· μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων

 

Έως 15.000 ευρώ

(συνολική επιλέξιμη δαπάνη) οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και

εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι

επιλέξιμες.

 

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

3

 

Λογισμικά

 

3.1

 

Λογισμικό

 

 

3.2

 

Ιστοσελίδα

Έως 2.500 ευρώ

3.3

E-shop

Έως 4.000 ευρώ

4

 

Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών

(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας)

 

 

Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

 

 

Συνημμένα η Προκήρυξη του προγράμματος.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies