Ειδήσεις

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΨΗΦΙΚΟ ΒΗΜΑ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία – 2 Οκτωβρίου 2018 για την υποβολή των Προτάσεων χρηματοδότησης στα δύο (2) προγράμματα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της επένδυσης στις νέες τεχνολογίες, το Ψηφιακό Βήμα και το Ψηφιακό Άλμα. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη αναφορά σε αυτά τα δύο προγράμματα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ.  Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ- ΑΛΜΑ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 την πρώτη (1η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 2020. Η βασικότερη τροποποίηση αφορά την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2018. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αναφορικά με το κριτήριο αξιολόγησης της ύπαρξης διαθεσίμων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η περίοδος του μέσου υπόλοιπου του τρίμηνου μπορεί να ξεκινά από 1 Ιουλίου και να ολοκληρώνεται έως 30 Σεπτεμβρίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις επιχειρήσεις, ώστε ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση: «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων όλων των Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση « Νεοφυής Επιχειρηματικότητα » του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». Σε σύνολο πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (5.626) υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση, εντάσσονται δύο χιλιάδες εξακόσια επτά (2.607) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 146.524.015,91 € κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά. Επισημαίνεται  ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων  του Προγράμματος: «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

  Του Γιώργου Αδαμίδη* Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δίνεται Παράταση της ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 . Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αρχική προκήρυξη του Προγράμματος που συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω: Προϋπολογισμός της Δράσης 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας. Χρονοδιάγραμμα δράσης Η ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Β’ ΚΎΚΛΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  σήμερα 24/02/2018 η αξιολόγηση της Δράσης του ΕΣΠΑ 2014 2020: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β’ Κύκλος», η οποία ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες την Πέμπτη 22/02/2018. Αναμένεται λοιπόν η ανακοίνωση από το Υπουργείο, των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων, η αποστολή από τους δικαιούχους του φυσικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Προγράμματος και εν τέλει η έναρξη της υλοποίησης των ενταγμένων έργων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' κύκλος» της Δεύτερης και Τρίτης περιόδου υποβολής (Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2017)

Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώθηκε η βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών υποβολών που αφορά στην Δεύτερη και Τρίτη περίοδο (Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2017) με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης (εισόδημα, χρόνος ανεργίας, συνάφεια μισθωτής εργασίας με το πτυχίο, χρόνος έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας). Οι αιτήσεις της περιόδου Οκτωβρίου 2017 αφορούσαν συνολικά δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (2.084) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 52.436.593,37 € και της περιόδου Δεκεμβρίου 2017 τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών (4.343) επιχειρηματικά σχέδια, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 109.437.607,20 €. Επισημαίνεται  ότι η ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος» της πρώτης περιόδου υποβολής (Αύγουστος 2017)

Με Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώθηκε η βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών υποβολών που αφορά στην Πρώτη περίοδο (Έναρξη: 05.07.2017 και Λήξη:09.08.2017), με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης (εισόδημα, χρόνος ανεργίας, συνάφεια μισθωτής εργασίας με το πτυχίο, χρόνος έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας) δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι οκτώ (2.728) υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 68.561.195,05 ευρώ. Επισημαίνεται  ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας. Συνημμένα η σχετική Απόφαση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΩΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)» ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Του Γιώργου Αδαμίδη* Στις 13.12.2017 η ημερομηνία λήξης τ ης τρίτης (και τελευταίας) περιόδου υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σημειώνεται ότι μετά από αυτή την προθεσμία ΔΕΝ θα υπάρξει άλλη περίοδος υποβολής προτάσεων. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)  και  Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%) καθώς επίσης και ισόποσα ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΝΑΡΞΗ 3ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (και τελευταίας) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)» ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Του Γιώργου Αδαμίδη* Ξεκινά από σήμερα 08/11/2017 με ημερομηνία λήξης 13.12.2017, η τρίτη περίοδος υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Σημειώνεται ότι μετά από αυτή την προθεσμία ΔΕΝ θα υπάρξει άλλη περίοδος υποβολής προτάσεων. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)  και  Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%) καθώς επίσης και ισόποσα ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της Δράσης Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Β' κύκλος η 11/10/2017

Υπενθυμίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων της 2ης περιόδου υποβολών  στη δράση: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) λήγει στις  11.10.2017.  Δικαιούχοι της δράσης είναι: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ  ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος ( το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995 ).   Μπορούν να συμμετέχουν: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι,  εγγεγραμμένοι ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΝΑΡΞΗ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Του Γιώργου Αδαμίδη* Ξεκινά από σήμερα 6/9/2017 με ημερομηνία λήξης 11.10.2017 η δεύτερη περίοδος υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)  και  Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%) καθώς επίσης και ισόποσα σε όλες τις περιόδους υποβολής προτάσεων (Αύγουστο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο). Δικαιούχοι της δράσης είναι: ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ξεκινά η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ξεκινούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» , του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 2020.  Συγκεκριμένα από την Τρίτη 8/8/2017 έως και την Πέμπτη 10/8/2017 θα είναι διαθέσιμο το Test Καταλληλότητας για την επιλογή των τελικών αξιολογητών  που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Α.Π.: 6191/1883/A2 / 21 10 2016 Υπουργική Απόφαση. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Τest,  θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση της δυνατότητας αξιολόγησης προτάσεων από τους επιτυχόντες αξιολογητές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies