Προκηρύξεις Προγραμμάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER- CLLD

Του Γιώργου Αδαμίδη*   Προκηρύχθηκε από την Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.) το τοπικό πρόγραμμα Leader που απευθύνεται σε επενδύσεις ειδικά χωροθετημένες σε όλο το Νομό Ημαθίας εκτός από τα αστικά κέντρα  Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, εταιρίες, κλπ) για ίδρυση νέων ή για επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται είναι ενδεικτικά: η αξιοποίηση της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής μέσω επενδύσεων μεταποίησης‐ τυποποίησης και εμπορίας (κονσερβοποιία,  χυμοποιεία, αποξηραντήρια, παραγωγή μαρμελάδων γλυκών κλπ), αγροτουριστικές δράσεις (ξενώνες, χώροι εστίασης), εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού (πεζοπορία, mountain bike, ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην Προκήρυξη της δράσης: « Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού » που αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και που μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προδημοσίευση Ιδιωτικών Επενδύσεων LEADER CLLD

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. προχώρησε στην προδημοσίευση του σχεδίου της  1ης Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ιδιωτικού χαρακτήρα του Προγράμματος LEADER/CLLD της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): Αναπτυξιακή Ημαθίας (AN.HMA.) A.E. Η οριστική πρόσκληση με τα κείμενα και παραρτήματα που τη συνοδεύουν, θα ανακοινωθεί σε επόμενο διάστημα , μετά την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε. και την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα Π.Σ.Κ.Ε.   Το γραφείο μας αναλαμβάνει: αναλυτική ενημέρωση, προετοιμασία φακέλων, υποβολή προτάσεων και πλήρη διαχείριση κατά την διάρκεια της ένταξης και της υλοποίησης των έργων, μέχρι και την τελευταία εκταμίευση της επιδότησης. Διεύθυνση: ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη νέου Προγράμματος  ΕΣΠΑ 2014-2020. “ Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση”

Του Γιώργου Αδαμίδη*   Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομίας   Ανάπτυξης. Πρόκειται για την Δράση:  «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο στην παροχή υπηρεσιών εστίασης την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης– κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Προϋπολογισμός της Δράσης 60 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Επενδυτικά ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη νέου Προγράμματος  ΕΣΠΑ 2014-2020. “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”

Του Γιώργου Αδαμίδη*   Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομίας   Ανάπτυξης. Πρόκειται για την Δράση: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.   Προϋπολογισμός της Δράσης 400 εκατ. ευρώ   για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Επενδυτικά Σχέδια Επιδότηση Επενδυτικά σχέδια ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 04/06/2018

Του Γιώργου Αδαμίδη* Τρία νέα προγράμματα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας την Δευτέρα 4/6/2018. Ειδικότερα τα προγράμματα αυτά είναι τα παρακάτω: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 150 εκατ. ευρώ.  Δικαιούχοι : Μεσαίες επιχειρήσεις που α) έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και β) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV του προγράμματος. Μεσαία επιχειρήσεις είναι: είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ: «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» και όποιος προλάβει….

Μια νέα Πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 αναφέρεται σε παρεμβάσεις Δήμων για αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιριακού αποθέματός τους. Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους. Παραδείγματα μπορούν να είναι: Βιομηχανικά κτίρια, Στεγασμένες Αγορές, Αποθήκες, Στεγασμένες Στοές, Δημοτικά Λουτρά, Δημοτικά Σφαγεία, Στρατιωτικές  Εγκαταστάσεις, Δικαστικά Μέγαρα, Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 50.000.000€ και κάθε πρόταση μπορεί να αγγίζει τα 2.500.000€ με ποσοστό επιδότησης που ποικίλει ανάλογα με ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη νέου Προγράμματος: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Του Γιώργου Αδαμίδη* Προϋπολογισμός της Δράσης 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας. Χρονοδιάγραμμα δράσης Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή από 7/11/2017 και η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018 . Δικαιούχοι της Δράσης Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100%

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προέβη στην Προκήρυξη των τεσσάρων νέων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014 2020, για ανέργους, μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, κάτι που το γραφείο μας έγκυρα και έγκαιρα είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο του 2015 . Οι νέες δράσεις αναλυτικά είναι οι εξής: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Το πρόγραμμα προορίζεται για την ίδρυση νέας επιχείρησης , από φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είτε: α) είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (εκτός εμπορίου) και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από Δευτέρα 16-11-2015 το νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για 12.700 εργαζόμενους-επιχειρήσεις

Τη Δευτέρα 16/11/2015 θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ) το νέο πρόγραμμα: «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» με αριθμό ωφελούμενων 12.700 ατόμων και επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που προχώρησαν σε καθαρή αύξηση της απασχόλησης από 1/1/2015 έως 30/8/2015 (όχι σε νέες προσλήψεις) και δεν αφορά επιχειρήσεις για θέσεις εποχικής απασχόλησης, καθώς επίσης και για αυτούς που άνοιξαν επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια (από 1/1/2014 και έπειτα). Οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ο.Α.Ε.Δ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies